Bác sĩ sờ tí bệnh nhân?Nhìn kĩ lại nhé:ông “mần” nhịp tim!

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbedBác sĩ sờ tí bệnh nhân?

Nhìn kĩ lại nhé:ông “mần” nhịp tim!Khẩu hiệu hô mãi cũng có làm?

Yêu mà không “thịt” bố nàng chửi…ngu!Ngày xưa tứ mã phanh thây

Thời nay tứ cẩu ta đây phanh…lìn!

 
Dáng đào ,dáng trúc ,dáng mai…
Dáng nào cũng chỉ khai khai một mùi
Con lạy mấy bố “TUYÊN TRUYÊN”

Chữ “LÔN” lại bỏ dấu huyền là sao?
Ngày xưa vạch vú nên thơ
Thời nay vạch vú là lờ..của công
Vú này đích thị trái cau

Tuột yếm một phát đỏ au trái cà
Mặt này là mặt nhi đồng

Quàng khăn đỏ thế,bướm hồng hay chăng?
Quả này là LÝ Nhã kỳ

Ăn no ngủ kĩ phát phì như heo

Cuộc đời thật lắm bất công. Kẻ hai bình sữa, người không hộp nàoGửi phản hồi