Video IS chặt đứt lìa tứ chi vì tội làm gián điệp

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Nhà nước Hồi Giáo IS treo người đàn ông lên cột chặt đứt lìa tứ chi vì tội làm gián điệp.Đoạn video chặt đứt lìa tứ chi được đưa lên mạng trong ngày hôm nay.Gửi phản hồi