Video IS đánh đòn 2 người …ăn nhậu

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Nhà nước hôi giáo tung video đánh đòn 2 người đàn ông ăn nhậu giữa chợ bằng roi da.Trong video cũng cho thấy hình ảnh đốt số lượng rượu ngoại cực lớn.Gửi phản hồi